Algemene voorwaarden

Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor het afnemen van de producten van Bling worden de navolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt:
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bling en de klant, inclusief deze voorwaarden, terzake van het verrichten van diensten.
Klant: een natuurlijk persoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Bling een overeenkomst aangaat.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Diensten: Alle door Bling aangeboden betaalde diensten zoals verzending en alle daarmee in verband staande overige prestaties.
Producten: Alle door Bling aangeboden betaalde producten, alsmede alle daarmee in verband staande overige prestaties.

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Bling.

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na verzenden van een bestelling via het online formulier, of bij een telefonische bestelling.

Prijzen
De Diensten worden verricht tegen de prijzen die gelden op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Indien partijen zijn overeengekomen dat Bling zorg zal dragen voor de verzending van de Producten en of Diensten, zijn genoemde prijzen eveneens inclusief verzendkosten.

Bling behoudt zich het recht voor dat zij ingeval er fouten op haar website mochten zijn (zoals schrijf- en rekenfouten), na ontdekking van een dergelijke fout, de correcte prijs aan de klant in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de klant, indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn, het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Alle prijzen worden in Euro's vermeld. Bling geeft geen garantie dat de zakelijke Klant via voorbelastingaftrek aanspraak kan maken op BTW.

Recht op herroeping
Het recht op herroeping van de overeenkomst is uitgesloten omdat de Producten en of Diensten naar de wensen van de Klant zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.

Levering, verzending
De levering van de Producten geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bling behoudt zich het recht voor in gedeeltes te leveren

Garantie
Wanneer de klant niet tevreden is met de kwaliteit van het geleverde product of de vooraf kenbaar gemaakte leveringstermijn is een onacceptabel aantal dagen verlengd, kan de klant dit kenbaar maken aan Bling middels e-mail of telefoon.

Privacy
De klant heeft het recht, onverminderd de overige wettelijke rechten, zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken. In dat geval zal Bling de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen, tenzij de verwerking van de persoonsgegevens door Bling noodzakelijk is voor de uitvoering of de afwikkeling van de overeenkomst.

Overige bepalingen
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bling en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.